Notarius publicus

Notarius publicus har till uppgift att bistå allmänheten med bland annat följande. – bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar, – närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts, – kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar, – efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser, – ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man, – bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan. – bestyrka översättningar.

Adress: Östra Ågatan 37 i Uppsala

Expeditionstid

Måndag till torsdag 10.00 – 11.30

Notarius Publicus har stängt vecka 37

 

OBS Vi har ingen Notarius Publicus-mottagning i Gävle