Fastighetsrätt

Rådgivning och biträde vid upprättande av alla typer av fastighetsrelaterade avtal, såsom överlåtelse, överenskommelse om fastighetsreglering och ledningsrätt, hyra, arrende och annan nyttjanderätt samt servitut.

Rådgivning och biträde i äganderättsfrågor och tvångsianspråktaganden av fastighet för exempelvis väg, järnväg och områdesskydd enligt miljöbalken.

Rådgivning och biträde i planfrågor och annan lagstiftning om användningen av fastigheter.

Rådgivning och biträde i bygg- och entreprenadfrågor

Biträde vid alla slag av tvister som berör fastighet samt arrende- och hyresförhandlingar.