Avtalsrätt

Vi upprättar och granskar avtal av alla slag och inom alla rättsområden, mellan både personer och företag. Vi biträder även vid framförhandlandet av avtal hela vägen fram till undertecknandet och även därefter genom att se till att avtalsresultatet förverkligas. Om det blir tvist om innehållet i ett avtal bistår vi med tolkning av avtalet, och med förhandlingshjälp. Om tvisten inte går att lösa genom förhandlingar, åtar vi oss även att föra talan i domstol eller inför skiljenämnd för att tillvarata våra klienters intressen.